Zaproszenie do składania ofert na testy do szybkich oznaczeń mikrobiologicznych

7 marca 2018

Cintamani Poland zaprasza do składania ofert na dostarczenie testów do szybkich oznaczeń mikrobiologicznych

Niniejsze postępowanie toczy się w związku z realizacją projektu w ramach działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa
przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt jest współfnansowany przez Unię Europejską.
Celem jest dostarczenie testów do szybkich oznaczeń mikrobiologicznych.
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

Tytuł postępowania: Testy mikrobiologiczne
Termin składania ofert: 09.03.2018 r.
Miejsce i sposób składania ofert: elektronicznie na adres maciej@cintamani.pl
Harmonogram realizacji zamówienia: do 16.03.2018 r.
Miejsce realizacji zamówienia (dostawy): ul. Okulickiego 7/9 hala M26/1; 05-500 Piaseczno

Przedmiot zamówienia:
Testy do szybkich oznaczeń mikrobiologicznych

  • testy do oznaczeń ogólnej liczby drobnoustrojów tlenowych – 500 szt.
  • testy do oznaczeń ogólnej liczby drożdży, pleśni i grzybów – 500 szt.
  • testy do oznaczeń ogólnej liczby bakterii z rodzaju Pseudomonas – 100 szt.
  • testy do oznaczeń liczby Staphylococcocus aureus – 100 szt

Testy powinny być dostarczone razem z kartą charakterystyki, instrukcją oraz świadectwami jakości.
Testy w dniu dostawy nie powinny mieć mniej niż 75% okresu przydatności określonego przez producenta.
Termin płatności nie może być krótszy niż 14 dni od dnia dostarczenia.

Kryterium wyboru ofert jest cena.

Dopuszcza się możliwość udzielenia wybranemu Oferentowi zamówień uzupełniających, które są
zgodne z przedmiotem niniejszego postępowania podstawowego, w wysokości nieprzekraczającej
50% wartości tego zamówienia.