Zaproszenie do składania ofert na wialki filtracyjne do HPLC

1 sierpnia 2018

Cintamani Poland zaprasza do składania ofert na dostarczenie wialek filtracyjnych do HPLC.

Niniejsze postępowanie toczy się w związku z realizacją projektu w ramach
działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
2014-2020. Projekt jest współfnansowany przez Unię Europejską. Celem jest dostarczenie wialek filtracyjnych do HPLC.
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

Tytuł postępowania: Wialki HPLC 08.2018
Termin składania ofert: 17.08.2018 r.
Miejsce i sposób składania ofert: elektronicznie na adres maciej@cintamani.pl
Harmonogram realizacji zamówienia: do 24.08.2018 r.
Miejsce realizacji zamówienia (dostawy): ul. Okulickiego 7/9 hala M26/1; 05-500 Piaseczno

Przedmiot zamówienia:
Wialki filtracyjne HPLC

Producent: GVS S.p.A
Typ: MV32ANPPT002TC01 SEPARA – Syringeless filter vial, 0.20 µm PTFE Pink, (100 pcs)

lub produkt innego producenta o tych samych parametrach


ilość: 300 szt. (3 opakowania)

Kryterium wyboru ofert jest cena.

Dopuszcza się możliwość udzielenia wybranemu Oferentowi zamówień uzupełniających, które są
zgodne z przedmiotem niniejszego postępowania podstawowego, w wysokości nieprzekraczającej
50% wartości tego zamówienia.